Členská základna
[28. 08. 2019 19:30:18]

VV ČSST upozorňuje, že nastává každoroční povinnost subjektů sdružených v Českém svazu silového trojboje, z.s. nahlásit stav členské základny.

Pro následující období dochází k několika změnám.

Členské základny se nově vykazují ke dni 1. 1. 2023

Dovolujeme si Vás tedy požádat o vyplnění přiloženého formuláře, který má dva listy. První list se vyplňuje za účelem evidence členů české národnosti a druhý list za účelem evidence cizinců. Chtěli bychom upozornit, že za základní identifikační údaj člena je považováno uvedení jeho rodného čísla bez lomítka v tomto formátu: např. 8512050764, nikoli 851205/0764 nebo 851205. Adresa trvalého bydliště je požadována pouze u cizinců. Slovo „ODDÍL“ v názvu formuláře nahraďte prosím názvem Vašeho oddílu/sportovního klubu.

Poskytnuté údaje o stavu členské základny budou sloužit i jako podklad pro fakturaci členských příspěvků jednotlivců.

Výše těchto příspěvků činí: 

Registrovaní sportovci do 18 let – 100 Kč

Registrovaní sportovci nad 18 let – 200 Kč

Neregistrovaní členové bez ohledu na věk – 10 Kč

 

Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 15. 2. 2023 na e-mail: evidence@powerlifting.cz

V rámci fakturace ročních příspěvků jednotlivců bude vyfakturován i roční členský příspěvek oddílů/klubů, který nově činí

Spolky nebo pobočné spolky - 4000,- Kč

Ostatní sdružené subjekty - 6000,- Kč. 

Faktura za členské příspěvky bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři

 

Vymezení některých pojmů

Sportovec – člen, který se s největší pravděpodobností zúčastní v roce 2023 mistrovské soutěže nebo bude žádat o vystavení soutěžní licence

Ostatní členové – předsedové, pokladníci či jiní funkcionáři oddílu/klubu, trenéři, rozhodčí a ostatní přispívající

Spolek nebo pobočný spolek – sportovní kluby, tělocvičné jednoty, tělovýchovné jednoty, sokol

Ostatní sdružené subjekty  - obchodní společnosti (např. s.r.o.), podnikající fyzické osoby apod.

 

Formulář k vyplnění členské základny

 

 

Zpět...